Algemene voorwaarden 

In het kort

Deze website laat zien hoe je kunt beleggen in hoogdividend-aandelen in de VS en Canada. In de Voorbeeldportefeuille worden aandelen genoemd die op de genoemde datum een hoog dividend uitkeren en daarom aantrekkelijk kunnen zijn om op te nemen in een aandelenportefeuille. Beslissingen die je neemt op basis van de informatie op deze site zijn echter voor je eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de Voorbeeldportefeuille. Ook aan hoogdividendbeleggen zijn financiële risico’s verbonden. En ook hier geldt: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In detail

Algemeen
Als u deze website (www.beterbeleggendandebank) bezoekt en/of gebruik maakt van de informatie op de website, gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden.

Waar hierna gesproken wordt over “Beterbeleggendandebank” worden bedoeld de website www.beterbeleggendandebank.nl en waar relevant andere uitingen zoals het boek ”Beter beleggen dan de bank”, de nieuwsbrief ”Beter beleggen dan de bank” en andere uitingsvormen die hiermee verband houden.

U beslist zelf / Disclaimer
De informatie via “Beterbeleggendandebank” wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de suggesties verkregen via “Beterbeleggendandebank” dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. “Beterbeleggendandebank” verkoopt noch bemiddelt in de aanschaf van financiële producten cq. aandelen.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van “Beterbeleggendandebank” een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan “Beterbeleggendandebank” er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel ernaar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. Opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen, dividendrendementen, aankooplimieten en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd.

Noch “Beterbeleggendandebank” noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in “Beterbeleggendandebank”. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van “Beterbeleggendandebank”, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit “Beterbeleggendandebank” materiaal.

“Beterbeleggendandebank” is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en voor verspreiding onder particuliere beleggers. “Beterbeleggendandebank” staat niet onder toezicht van de AFM. “Beterbeleggendandebank” staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Aanbiedingen van andere partijen

Aanbiedingen via advertenties in de nieuwsbrief en op de website, door verwijzing met links, via symposia of anderszins worden met zorg voorgedragen, maar binnen het kader dat “Beterbeleggendandebank” niet onder AFM-toezicht staat.
Als u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst “Beterbeleggendandebank” u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan “Beterbeleggendandebank”, dat “Beterbeleggendandebank” niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat “Beterbeleggendandebank” geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.
Dat geldt ook en met name voor de optie ‘Kies broker’ op deze website. De informatie wordt ons door derden aangeleverd en ondanks het feit dat we deze regelmatig controleren, kunnen we niet instaan voor de juistheid ervan. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat genoemde tarieven de werkelijkheid op dat moment weergeven. Reith|Hendriks & partners kunnen commissie ontvangen indien websitebezoekers een account bij een van de genoemde instellingen afsluiten.

Hoewel het streven van “Beterbeleggendandebank” erop is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan “Beterbeleggendandebank” geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze Algemene Voorwaarden, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Voorwaarden abonnement Voorbeeldportefeuille

Naast de publicatie van de website zelf wordt, tegen betaling, een abonnement geboden op een Voorbeeldportefeuille. Daarnaast wordt regelmatig een nieuwsbrief verzonden aan geïnteresseerden. De adviezen in de nieuwsbrief, voorbeeldportefeuille en op de website zijn geschreven door medewerkers van Reith- Hendriks & partners, tenzij anders vermeld en zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Voorbeeldportefeuille of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en suggesties m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze suggesties geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. De voorbeeldportefeuille is altijd een momentopname.  De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Potentiële gebruikers van de Voorbeeldportefeuille dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Reith|Hendriks & partners redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook.

De voorbeeldportefeuille van “Beterbeleggendandebank” is uitsluitend toegankelijk voor abonnees. Abonnementen zijn verkrijgbaar als een jaarabonnent á €99,- incl. btw.  Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via iDEAL, of PayPal.

Uw abonnement zal automatisch jaarlijks worden verlengd tenzij u ons uiterlijk 30 dagen tevoren schriftelijk/per mail van uw opzegging in kennis stelt. Opzeggen van uw abonnement binnen de abonnementsperiode is niet mogelijk. Wanneer zich echter in uw directe omgeving een onverwachte situatie voordoet, die tussentijdse opzegging noodzakelijk maakt, zullen wij dit ten allen ten tijde in overweging nemen. Wanneer u uw bank of creditcardmaatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat u het abonnement heeft opgezegd, rekenen wij €20,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat u abonnee was.

Niets uit “Beterbeleggendandebank”, de Voorbeeldportefeuille of andere gerelateerde publicaties mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever, op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Privacy
Reith|Hendriks & partners neemt de privacy en de veiligheid van de geregistreerde gebruiker serieus. Wij beschermen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De enige informatie die wij van u bezitten zijn de registratie- en abonnementsgegevens die u bij aanmelding aan ons hebt verstrekt. Deze informatie bevat uw e-mailadres, naam en betalingsgegevens. Enkel diegenen die aangegeven hebben e-mails te ontvangen van “Beterbeleggendandebank” krijgen nieuwsbrieven en andere berichten toegestuurd. Sommige mails bevatten advertenties van partners en/of speciale aanbiedingen van producten en diensten waarvan wij denken dat onze abonnees er in geïnteresseerd zijn. Mogelijkheden tot het annuleren van deze berichten vindt u onderaan de e-mails. Wij streven er constant naar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen; echter, 100% veiligheid kan bij elektronische gegevensuitwisseling niet gegarandeerd worden. Wij geven onze abonnees het recht om voor eigen gebruik gegevens uit onze nieuwsbrieven en van onze website te kopiëren en te printen.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van haar webanalyse-oplossing “Google Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
Daarnaast gebruiken we cookies om na te gaan of gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld de optie ‘Kies broker’.

“Beterbeleggendandebank” is een is een publicatie van Reith|Hendriks & partners, Weipoortseweg 69, 2381 NG T: 071-5804941.