Algemene voorwaarden (en informatie over automatische incasso abonnementsgelden)

In het kort

Deze website www.beterbeleggendandebank.nl is een publicatie van Myield BV, Weipoortseweg 69, 2381 NG Zoeterwoude.

De website www.beterbeleggendandebank.nl laat zien hoe je kunt beleggen in hoogdividendaandelen in de VS en Canada. De publicaties behelzen geen individueel beleggingsadvies, maar zijn slechts een beschrijving van een beleggingsstrategie. Een publicatie op deze website mag niet worden beschouwd als advies waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen zouden moeten baseren.
In de Voorbeeldportefeuilles worden aandelen genoemd die op de genoemde datum een hoog dividend uitkeren en daarom aantrekkelijk kunnen zijn om op te nemen in een aandelenportefeuille. Beslissingen die je neemt op basis van de informatie op deze site zijn echter voor je eigen rekening en risico. De uitgever, auteurs en redactie van ‘Beter beleggen dan de bank’ aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van beslissingen en/of handelingen die gebaseerd zijn op verstrekte informatie. Raadpleeg eventueel uw financieel adviseur alvorens tot aankoop van fondsen over te gaan.
Ook aan hoogdividend-beleggen zijn financiële risico’s verbonden. En ook hier geldt: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In detail

Algemeen
Als je deze website (www.beterbeleggendandebank.nl) bezoekt en/of gebruik maakt van de informatie op de website, ga je akkoord met het feit dat je gebonden bent door de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden.

Waar hierna gesproken wordt over “Beterbeleggendandebank” worden bedoeld de website www.beterbeleggendandebank.nl cq. de uitgever Myield BV   en relevante andere uitingen zoals het boek ”Beter beleggen dan de bank”, de nieuwsbrief ”Beter beleggen dan de bank” , bijeenkomsten en webinars en andere uitingsvormen die hiermee verband houden.

Je beslist zelf / Disclaimer
De informatie via “Beterbeleggendandebank” wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod of advies tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de suggesties verkregen via “Beterbeleggendandebank” dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. “Beterbeleggendandebank” verkoopt noch bemiddelt in de aanschaf van financiële producten cq. aandelen.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van “Beterbeleggendandebank” een juiste weergave is van de stand van zaken op het moment van de publicatie op deze website, kan “Beterbeleggendandebank” er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel ernaar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance voorschriften, technische- of andere oorzaken niet mogelijk is. Opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen, dividendrendementen, aankooplimieten en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten zijn zo actueel mogelijk, maar vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De actuele koersen worden namelijk aangeleverd door derden en wij kunnen nooit instaan voor de juistheid van deze gegevens op een enig moment.

Noch “Beterbeleggendandebank”, noch Myield BV , noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in “Beterbeleggendandebank”. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt ook ten behoeve van directeuren of medewerkers van “Beterbeleggendandebank”, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit “Beterbeleggendandebank” materiaal.

“Beterbeleggendandebank” is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en voor verspreiding onder particuliere beleggers. “Beterbeleggendandebank” staat niet onder toezicht van de AFM. “Beterbeleggendandebank” staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Aanbiedingen van andere partijen
Aanbiedingen via advertenties in de nieuwsbrief en op de website, door verwijzing met links, via symposia of anderszins worden met zorg voorgedragen, maar binnen het kader dat “Beterbeleggendandebank” niet onder AFM-toezicht staat.
Als je via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst “Beterbeleggendandebank” je erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan “Beterbeleggendandebank”, dat “Beterbeleggendandebank” niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat “Beterbeleggendandebank” geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.
Dat geldt ook voor verwijzingen naar brokers op deze website. Myield BV ontvangt geen commissie indien websitebezoekers een account bij een van de genoemde instellingen afsluiten.

Hoewel het streven van “Beterbeleggendandebank” erop is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan “Beterbeleggendandebank” geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze Algemene Voorwaarden, is vatbaar voor wijzigingen die zonder aankondiging kan geschieden.

Ambassadors
“Beterbeleggendandebank” vermeldt de gegevens van zogenaamde Ambassadors op de website. Ambassadors zijn personen die voor eigen rekening en risico particulieren kunnen helpen bij het verwerven van kennis over hoogdividend-beleggen. Hoewel we deze personen zorgvuldig selecteren op basis van kennis en kunde, kunnen wij nooit instaan voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Zij hanteren hun eigen Voorwaarden, en staan en werken geheel los van “Beterbeleggendandebank”.

Voorwaarden abonnement Voorbeeldportefeuille
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Voorbeeldportefeuilles of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en suggesties m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze suggesties geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. De voorbeeldportefeuilles zijn altijd een momentopname. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Potentiële gebruikers van de Voorbeeldportefeuilles dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Myield BV redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook.

De Voorbeeldportefeuilles van “Beterbeleggendandebank” zijn uitsluitend toegankelijk voor abonnees. Een abonnement zal automatisch worden verlengd en geïncasseerd tenzij je ons uiterlijk 7 dagen tevoren van je opzegging in kennis stelt. Dan wordt het abonnement beëindigd op de eerstvolgende vervaldatum. Restitutie van betaalde abonnementsgelden is niet mogelijk. Wanneer zich echter in je directe omgeving een onverwachte situatie voordoet, die tussentijdse beëindiging noodzakelijk maakt, zullen wij dit te allen tijde in overweging nemen. Wanneer je je bank of creditcardmaatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat je het abonnement hebt opgezegd, rekenen wij €20,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat je abonnee was.

Indien aan de zijde van “Beter beleggen dan de bank”  sprake is van overmacht, heeft “Beter beleggen dan de bank” cq. Myield BV het recht om uitvoering van het abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van “Beter beleggen dan de bank”, het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van onvoorziene overheidsmaatregelen, het gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, het overlijden c.q. arbeidsongeschikt raken van de auteur van het boek ‘Beter beleggen dan de bank’.
Als de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt, heeft abonnee het recht het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht is “Beter beleggen dan de bank” cq. Myield BV niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan abonnee.

Workshops
Myield BV organiseert Workshops en Webinars over hoogdividend-beleggen. Het cursusgeld moet voor aanvang zijn voldaan. Tot 14 dagen voor de cursusdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna bedragen de annulerings-/administratiekosten 50% van de cursusprijs. 

Copyright
Niets uit “Beterbeleggendandebank”, de Voorbeeldportefeuilles of andere gerelateerde publicaties mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Beter beleggen dan de bank is een handelsnaam van Myield BV | Weipoortseweg 69 | 2381 NG Zoeterwoude
KvK nr 8478281 | BTW NL863366946B01 | ING NL65 INGB 0674 9281 48