Algemene voorwaarden (en informatie over automatische incasso abonnementsgelden)

In het kort

Deze website www.beterbeleggendandebank.nl is een publikatie van Reith | Hendriks en partners, Weipoortseweg 69, 2381 NG Zoeterwoude.

De website www.beterbeleggendandebank.nl laat zien hoe je kunt beleggen in hoogdividendaandelen in de VS en Canada. In de Voorbeeldportefeuille worden aandelen genoemd die op de genoemde datum een hoog dividend uitkeren en daarom aantrekkelijk kunnen zijn om op te nemen in een aandelenportefeuille. Beslissingen die je neemt op basis van de informatie op deze site zijn echter voor je eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de Voorbeeldportefeuille. Ook aan hoogdividendbeleggen zijn financiële risico’s verbonden. En ook hier geldt: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In detail

Algemeen
Als je deze website (www.beterbeleggendandebank.nl) bezoekt en/of gebruik maakt van de informatie op de website, ga je akkoord met het feit dat je gebonden bent door de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden.

Waar hierna gesproken wordt over “Beterbeleggendandebank” worden bedoeld de website www.beterbeleggendandebank.nl,  waar relevante andere uitingen zoals het boek ”Beter beleggen dan de bank”, de nieuwsbrief ”Beter beleggen dan de bank” en andere uitingsvormen hiermee verband houden.

Je beslist zelf / Disclaimer
De informatie via “Beterbeleggendandebank” wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod of advies tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de suggesties verkregen via “Beterbeleggendandebank” dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. “Beterbeleggendandebank” verkoopt noch bemiddelt in de aanschaf van financiële producten cq. aandelen.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van “Beterbeleggendandebank” een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan “Beterbeleggendandebank” er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel ernaar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. Opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen, dividendrendementen, aankooplimieten en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten zijn zo actueel mogelijk, maar vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De actuele koersen worden namelijk aangeleverd door derden en wij kunnen nooit instaan voor de juistheid van deze gegevens op een enig moment.

Noch “Beterbeleggendandebank”, noch Reith | Hendriks & partners, noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in “Beterbeleggendandebank”. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van “Beterbeleggendandebank”, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit “Beterbeleggendandebank” materiaal.

“Beterbeleggendandebank” is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en voor verspreiding onder particuliere beleggers. “Beterbeleggendandebank” staat niet onder toezicht van de AFM. “Beterbeleggendandebank” staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Aanbiedingen van andere partijen

Aanbiedingen via advertenties in de nieuwsbrief en op de website, door verwijzing met links, via symposia of anderszins worden met zorg voorgedragen, maar binnen het kader dat “Beterbeleggendandebank” niet onder AFM-toezicht staat.
Als je via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst “Beterbeleggendandebank” je erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan “Beterbeleggendandebank”, dat “Beterbeleggendandebank” niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat “Beterbeleggendandebank” geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.
Dat geldt ook voor verwijzingen naar brokers op deze website. Reith|Hendriks & partners kunnen commissie ontvangen indien websitebezoekers een account bij een van de genoemde instellingen afsluiten.

Hoewel het streven van “Beterbeleggendandebank” erop is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan “Beterbeleggendandebank” geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze Algemene Voorwaarden, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Ambassadors
“Beterbeleggendandebank” vermeldt de gegevens van zogenaamde Ambassadors op de website. Ambassadors zijn personen die voor eigen rekening en risico particulieren kunnen helpen bij het verwerven van kennis over hoogdividendbeleggen. Hoewel we deze personen zorgvuldig selecteren op basis van kennis en kunde, kunnen wij nooit instaan voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Zij hanteren hun eigen Voorwaarden, en staan en werken geheel los van “Beterbeleggendandebank”.

Voorwaarden abonnement Voorbeeldportefeuille

Naast de publicatie van de website zelf worden, tegen betaling, abonnementen geboden op de Voorbeeldportefeuille. Daarnaast wordt regelmatig een nieuwsbrief verzonden aan geïnteresseerden. De adviezen in de nieuwsbrief, voorbeeldportefeuille en op de website zijn geschreven door medewerkers van Reith-Hendriks & partners, tenzij anders vermeld, en uitsluitend bedoeld ter informatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Voorbeeldportefeuille of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en suggesties m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze suggesties geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. De voorbeeldportefeuille is altijd een momentopname.  De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Potentiële gebruikers van de Voorbeeldportefeuille dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Reith|Hendriks & partners redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook.

De Voorbeeldportefeuille van “Beterbeleggendandebank” zijn uitsluitend toegankelijk voor abonnees. Een abonnement zal automatisch worden verlengd en geïncasseerd tenzij je ons uiterlijk 7 dagen tevoren per mail aan info@beterbeleggendandebank.nl van je opzegging in kennis stelt. Dan wordt het abonnement beëindigd op de eerstvolgende vervaldatum. Restitutie van betaalde abonnementsgelden is niet mogelijk. Wanneer zich echter in je directe omgeving een onverwachte situatie voordoet, die tussentijdse beëindiging noodzakelijk maakt, zullen wij dit ten allen ten tijde in overweging nemen. Wanneer je je bank of creditcardmaatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat je het abonnement heeft opgezegd, rekenen wij €20,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat je abonnee was.

Niets uit “Beterbeleggendandebank”, de Voorbeeldportefeuilles of andere gerelateerde publicaties mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook op sanctie van copyright- en schadevergoeding.